วันที่   21   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 13.00-16.30   - ประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  10  นางกรรณิการ์ รวยดี
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - การประเมินสัมฤมธิ์ผล ผอ.เขตพื้นที่ฯ  16  นางอาริยา โชติพานิช