วันที่   26   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - จัดทำคู่มือ PROUD PLG 2 MODEL  12  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - จัดทำคู่มือ Proud model  30  นายรณธิชัย สวัสดิ์