วันที่   11   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัล  50  นางประไพ สมัครพงษ์