วันที่   9   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัล  50  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ  10  นางปรัชญา ทองดี
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศ  16  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ