วันที่   2   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒  20  นางสาวรุ่งฤดี มะณี