วันที่   6   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการโครงการสภานักเรียนฯ  17  นางสาวิตรี เพชรกาฬ