วันที่   30   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - การประเมินผลงานด้านที่ 1 และ 2 เพื่อขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  6  นายศุภชัย การนาดี
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  9  นางสาววรรณฤดี อ่อนดำ