วันที่   28   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - เตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อเลื่อวิทยฐานะ  3  นายรณธิชัย สวัสดิ์