วันที่   26   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   - จัดทำเครื่องมือการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และฝึกการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA2022 และการใช้งานระบบ PISA Style  10  นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประเมินวิทยฐานะ ผอ.ชกพ.  8  นายศุภชัย การนาดี
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขัเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  13  นางนิรดา ทองเอื้อ