วันที่   19   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - ประชุมภาคสงฆ์ 18  6  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-12.00   - นิเทศนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(ศิณัญญา)  4  นางสาวกรวรรณ กลิ่นจำปี