วันที่   10   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - การประชุมปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัล  50  นางประไพ สมัครพงษ์