วันที่   23   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - การประชุมชี้แจงการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและ ข้อสอบ PISA Style  46  นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - การพิจารณาผลการประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  8  นางสาววรรณฤดี อ่อนดำ