วันที่   6   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - สังเคราะห์ SAR  20  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ