วันที่   18   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   -  ประกัน/PLC  20  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ