วันที่   20   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 13.00-16.30   - รับมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565  15  นางสุพิญญา นุ่มนาม
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 13.00-16.30   - ประชุม RT เขตตรวจราชการที่5 การติดตามโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.3 ดาว  5  นางศารีญา อิสโร