วันที่   16   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ  139  นางสุพิญญา นุ่มนาม
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - คัดเลือกกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  20  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - การอบรมครู Active Learning  300  นางปรัชญา ทองดี