วันที่   20   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - ประชุมย้ายกรณีพิเศษ  7  นางอาริยา โชติพานิช
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-12.00   - ย้ายกรณีพิเศษ  7  นางอาริยา โชติพานิช