วันที่   23   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-12.00   - ประเมิน ศน.  5  นางอาริยา โชติพานิช
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 13.00-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่สู่สาธารณชน  10  นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - ประเมิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  5  นางอาริยา โชติพานิช