วันที่   7   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - แข่งขันทักษะภาษาไทย  60  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - แข่งขันทักษะภาษาไทย  10  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - แข่งขันทักษะภาษาไทย  10  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-12.00   - การแข่งขันทักษะภาษาไทย  5  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องรองผู้อำนวยการ (กลุ่มบุคคล) 08.30-12.00   - การแข่งขันทักษะภาษาไทย  5  นางประไพ สมัครพงษ์