วันที่   4   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   - การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางฯนวัตกรรมการศึกษา (IFTE) ประจำปีการศึกษา 2565ของศธจ.พัทลุง  8  นางศารีญา อิสโร
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมคัดเลือก IQA ฯ  11  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - การแข่งขันทักษะภาษาไทย  60  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - เกลี่ยอัตรากำลัง  25  นางสาวบุณยนุช เมืองสุข
ห้องหม่อมจุ้ย (ห้องกาแฟ) 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง  9  นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์