วันที่   5   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมคัดเลือก IQA ฯ  11  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   - การแข่งขันทักษะภาษาไทย  10  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-12.00   - ขอเชิญประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  24  นางอัจฉราภรณ์ ณ พัทลุง