วันที่   21   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม  60  นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย