วันที่   8   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ที่ 215/2565 ร่วมกันดำเนินการ วางแผน ออกแบบ จัดกิจกรรมที่ ๑ ประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเรียนรวมรูปแบบออนไลน์  30  นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย