วันที่   10   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-12.00   - สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  20  นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์