วันที่   11   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - การประชุมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ  15  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-12.00   - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) คณะวิทยากร  7  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว