วันที่   19   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding ทั้งในรูปแบบ Unplugged และ plugged  20  นายสหัส หลำสะ
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  50  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว