วันที่   20   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  50  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   - ประชุมคัดเลือก IQA AWARD ฯ  5  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ