วันที่   1   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 13.00-16.30   - ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องการสร้างโอกาศทางการศึกษาให้กับชาวมันนิ  10  นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร