วันที่   6   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   - การแข่งขันทักษะภาษาไทย  10  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-12.00   - ประชุมคระกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทครู และ บุคลากร  20 คน  นางประไพ สมัครพงษ์