วันที่   28   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  45  นายสหัส หลำสะ