วันที่   6   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - อบรมหลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู C๔T ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  7  นายสหัส หลำสะ