วันที่   21   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - อบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน  7  นายสหัส หลำสะ
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   - การติดตามการดำเนินงาน ก.ต.ป.น.  13  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ