วันที่   24   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  10  นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2565  45  นางยินดี บุญทอง