วันที่   4   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ศึกษานิเทศก์)  8  นายศุภชัย การนาดี
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - เตรียมงานจิบน้ำชา แลการศึกษา  20  นางสาวศิณัญญา ศรีเกตุ
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  10  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม