วันที่   1   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   - โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (การประเมินโรงเรียนดี 3 ดาว)ผ่านระบบ Zoom  3  นางศารีญา อิสโร
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประเมินวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ  8  นายศุภชัย การนาดี
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน การประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม  35  นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย