วันที่   17   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  50  นางสาวชญาษร จรณโยธิน
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - การอบรม Active Learning  300  นางปรัชญา ทองดี
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ตรวจสุขภาพประจำปี  60  นางสาวศิณัญญา ศรีเกตุ