วันที่   18   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  30  นางสาวชญาษร จรณโยธิน
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - ประชุมอ่านออกเขียนได้  65  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - พัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสถานศึกษา และ ประชุมทบทวนMOE  10  นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-12.00   - พิธีเปิดงาน "สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้" เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) ผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย)  2  นายรณธิชัย สวัสดิ์
ห้องหม่อมจุ้ย (ห้องกาแฟ) 08.30-16.30   - คัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD  25  นางสาวชญาษร จรณโยธิน