วันที่   26   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-12.00   - ประชุมกรรมการงานเปิดโลก  20  นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  104  นางสุพิญญา นุ่มนาม
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมการดำเนินงานถอดประสบการณ์กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประจำปี 2565  30  นางนาตยา พรหมพันธ์
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  21  นางสาวบุณยนุช เมืองสุข