วันที่   10   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  5  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด "พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด"  20  นางลัดดานาท เขมนาทนนท์
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   - การประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)  6  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม