วันที่   11   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจงโครงการ อสศม.  20  นางปรัชญา ทองดี
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   - คัดเลือกโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  5  นางรุจิรา คงประพันธ์
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - การดำเนินตามโครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ PA  7  นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว