วันที่   15   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - ประชุม อสศม.  60  นางปรัชญา ทองดี
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - คัดเลือกกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  20  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - ประชุมเตรียมการจัดทำประวัติและผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษา  20  นางสาวรุ่งฤดี มะณี
ห้องหม่อมจุ้ย (ห้องกาแฟ) 13.00-16.30   - เชิญประชุมพิจารณาดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด "พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด" ประจำปี 2565  16  นางลัดดานาท เขมนาทนนท์
ห้องรองผู้อำนวยการ (ห้องพอเพียง) 08.30-16.30   - ประชุมวิทยากรอ่านออกเขียนได้  12  นางประไพ สมัครพงษ์