วันที่   1   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  7  นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน ก.ต.ป.น.  20  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องหม่อมจุ้ย (ห้องกาแฟ) 08.30-16.30   - ตรวจสอบ IIT  5  นางสาวชญาษร จรณโยธิน