วันที่   10   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  25  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัล  50  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา Zoom Meeting  20  นางดารณี บุญสุย