วันที่   26   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  25  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - การจัดทำ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์  10  นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยม
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-12.00   - โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  200  นางสาวศิณัญญา ศรีเกตุ
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 13.00-16.30   - การประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2565) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  7  นางศารัตน์ เรืองแก้ว