วันที่   9   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมการวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1  25  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  5  นางประไพ สมัครพงษ์
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - การตัดสินผลงานผลิตภัณฑ์โรงเรียน Active Learning ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ  20  นางปรัชญา ทองดี