วันที่   23   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมการวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2  25  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - ประชุมเตรียมการดำเนินงานพัฒนา OD  60  นางนาตยา พรหมพันธ์
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕  4  นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร