วันที่   13   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธารน้ำเย็น 08.30-16.30   - ประชุมการวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2  25  นางปิยะทิพย์ พลอยดำ
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - รับสมัครพนักงานราชการ  50  นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 13.00-16.30   - การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  14  นางสาวผ่องผิว สุขวรรณ
ห้องหม่อมจุ้ย (ห้องกาแฟ) 08.30-16.30   - งานเปิดโลก  20  นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร