วันที่   27   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-16.30   - การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566  7  นางสาวรุ่งฤดี มะณี