วันที่   14   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566  3  นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์
ห้องประชุมทางไกล (ไพรวัลย์ธารา) 13.00-16.30   - ขอเชิญประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  22  นางนิรดา ทองเอื้อ
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  40  นางศารัตน์ เรืองแก้ว