วันที่   4   มีนาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสังข์หยด 08.30-12.00   - ประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 5/2567  64  นางสาวิตรี เพชรกาฬ